VICTOR Croatian International 2020

BK Stella - Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), na sjednici Skupštine Badmintonskog kluba Stella, održanoj 13. kolovoza 2015. godine, donesen je

 

 

S T A T U T 

Badmintonskog kluba „Stella“

                                               

 

I

 

O S N O V N E    O D R E D B E

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: Badmintonski klub „Stella“.

Skraćeni naziv Udruge je: BK „Stella“.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Remetinečka c. 77a.

Područje djelovanja Udruge je Grad Zagreb.

 

Članak 3.

Badmintonski klub „Stella“ je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Badmintonski klub „Stella“ je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: pravokutnog oblika promjera 3 X 5 cm s upisanim tekstom koji glasi: Badmintonski klub „Stella“, Zagreb, Remetinečka 77a.

 

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II

 

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI  UDRUGE

 

Članak 6.

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja badmintona.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta.

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

  • planiranje rada i razvitka badmintona,
  • informiranje javnosti o badmintonu,
  • priprema i poduka članova Udruge,
  • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad i natjecanja,

i organizacija natjecanja,

  • promocija sporta i zdravog načina življenja
  • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada,
  • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

   

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 

       -   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,   

            izvješćima, na posebnim skupovima, elektronskim putem ili na drugi prikladan  način,

-    putem medija.

 

 

III

 

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

 

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

 

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički  i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi i datum prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.     

                                                    

Članak 11.

Visinu članarine određuje Skupština udruge.

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

      

        -   bavljenje aktivnostima Udruge,

        -   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

        -   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

        -   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

        -   plaćanje članarine     

       

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

        -   dragovoljnim istupom,

        -   neplaćanjem članarine,

        -   isključenjem.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi Predsjednik.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

  • opomena
  • isključenje iz Udruge.

 

Članak 14. 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 15.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno povjerenstvo između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja povjerenstva uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno povjerenstvo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Arbitražnog povjerenstva je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog povjerenstva, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog povjerenstva.  

                                                                   

V.

 

T I J E L A   U D R U G E

 

Članak 16.

Tijela Udruge su:

        -   Skupština

        -   Predsjednik

        -   Dopredsjednik

        -   Tajnik

 

 S K U P Š T I N A

 

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Sjednica skupštine saziva se elektronski ili pismenim putem, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva ili najmanje 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, ovjerovitelj zapisnika i predsjednik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 22.

Skupština udruge:

        -   utvrđuje politiku rada Udruge,

        -   usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

        -   usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

       -   usvaja godišnje financijsko izvješće,

       -   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

       -   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, te obavljanju gospodarskih djelatnosti

       -   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

       -   bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,

        -   bira i razrješava druga tijela udruge,

        -   bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,      

        -   imenuje i opoziva likvidatora udruge,

        -   daje smjernice za rad udruge,

        -   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

        -   odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

        -   donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

        -   donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika         

        -  odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

P R E D S J E D N I K

 

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

Članak 24.

Predsjednik:

        -   zastupa Udrugu,

        -   saziva Skupštinu Udruge,

        -   rukovodi radom Skupštine Udruge,

       -    vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća                        - utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,

        -   brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

        -   upravlja imovinom Udruge,

        -   podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

        -   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

        -   sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

       -  dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

        -   donosi odluku o isključenju člana iz udruge,

        -   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

D O P R E D S J E D N I K

 

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

T A J N I K

 

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova i zastupa udrugu.

 

KOMISIJE I RADNA TIJELA UDRUGE

 

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

VI.

 

I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J  I M O V I N O M

 

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

 

        - novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

        - novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

         -   nekretnine i pokretne stvari udruge,

         -   druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII.

 

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

Članak 31.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Zagrebačkom badmintonskom savezu.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 32. 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VIII

 

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

 

Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 14. kolovoza 2015. godine

                                                                                 

Predsjednik BK Stella

Željko Miškulin

Uprava kluba

Predsjednik kluba: Željko Miškulin,    mob:  098 358 922

Dopredsjednica kluba: Zatjana Zrnić, mob: 091 72 71 302

Trener kluba: Mišel Mihetec, mob:  098 9123 999

Vanjski stručni suradnici: Damir Ilić; Dasen Jardas;

Ostali suradnici: Jelena Kereković, Zdenko Mihetec, Nika Miškulin, Snježana Osrečak i dr.

Kontakti

Mob: 00385 98 9123 999

Web stranicawww.crointer.com

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OIB: 62222428122

IBAN: HR 83 23400091110035986

Osnovne aktivnosti kluba

poduka igranja badmintona za početnike i napredne

Redovni program

program Grada Zagreba – Poduka igranja badmintona za djecu i mladež, za uzrast od 8.- 16. godina i njihovo uključivanje u sustav natjecanja -besplatan program;

mjesto održavanja: Zagreb, Zagrebački velesajam, hala broj 6, SRC Siget

Organizacija međunarodnih natjecanja u badmintonu

Victor Croatian International (40 država, 150 natjecatelja – boduje se za europsku i svjetsku rang ljestvicu i u konačnici za olimpijadu)

mjesto održavanja: Zagreb;

 Adria U 17 International (20 država, 120 natjecatelja – boduje se za europsku juniorsku ljestvicu)

Adria Youth International (15 država, 100 natjecatelja)

Adria Masters International (8 država, veteranske kategorije natjecatelja)

Mjesto održavanja: Opatija;

Suradnja sa međunarodnim asocijacijama i drugim udrugama

World badminton federation – svjetska badmintonska federacija;

Badminton Europe – europska badmintonska federacija;

Hrvatski badmintonski savez – nacionalni savez;

Hrvatski crosssmintonski savez – nacionalni savez;

Zagrebački badmintonski savez – gradski savez;

Badmintonski klubovi iz Hrvatske i okruženja;

Hrvatski crossmintonski tim;

Hrvatsko - Dansko društvo prijateljstva;

Suradnja sa drugim institucijama Republike Hrvatske

 Središnji državni ured za šport;

 Grad Zagreb;

 Hrvatski olimpijski odbor;

 Sportski savez Grada Zagreba;

 Turistička Zajednica Grada Zagreba;

Mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +385 91 72 71 302 

Fax: +385 1 66 79 78

Contact person: Tatjana Zrnić